تبلیغات
باران -ایرانشهر - حافظه و علل فراموشی در انسان
 
باران -ایرانشهر
ایمان آور به پایداری دوستی ها،بدان که مردمان را عشق شایسته است و صداقت بایسته!
درباره وبلاگ


نخستین وبلاگ خدمات راهنمایی و مشاوره ای بلوچستان ( روانشناختی –اجتماعی-تحصیلی- شغلی..........)
آدرس: ایرانشهر: بلوار بلوچ روبروی دفتر هواپیمایی بلوچ ساختمان وکلا. شماره تماس:05472223348-09193690878

مدیر وبلاگ : سارا خوشخوی
نظرسنجی
لطفا نظرات خودتون را چهت بهترشدن ویلاگ به مااعلام کنید
دوشنبه 29 خرداد 1391 :: نویسنده : سارا خوشخوی

چگونه می توانیم حافظه ی خود را توانا سازیم .

چرا فراموش می کنیم ؟

برای همه ی افراد به خصوص دانش آموزان ،دانستن این مطلب که چرا فراموش می کنیم ،اهمیت زیادی دارد و برای جلوگیری از این فرایند چه می توان انجام داد ،اهمیت بیشتراز آن دارد. تالوینگ  معتقد است یادآوری با دانستن فرق دارد او می گوید در خت ها با حلقه های رشدشان  درست مانند ضبط های موسیقی و پرونده های بایگانی ،حافظه دارند به تعبیری آن ها چیزهایی را می دانند ،اما آنها هیچ چیز به یاد نمی آمورند.

تالوینگ معتقد است  برای روشن کردن این مفاهیم روان شناسان باید به دوجنبه ی مجزای حافظه توجه داشته باشند: اندوزش و بازیابی . آنچه درختان و پرونده ها ی بایگانی دارند ،اندوزش تاثیرات خاص است و آنچه انسانها دارند ،اندوزش و بازیابی است . توانایی بازیابی به اندوزش اشاره دارد زیرا چیزهایی که یاد گرفته نشده اند نمی توانن یادآوری شوند با این حال همه چیزهایی که اندوخته شده اند نمی توانند بازیابی شوند. از این رو،بحث فراموش کردن اطلاعات به مهمترین ویژگی انسان یعنی حافظه ،به معنای نگهداری اطلاعات در گذر زمان ،چگونگی کسب ، ضبط و بازیابی اطلاعات  و نیز انواع حافظه یعنی حافظه ی حسی ،کوتاه مدت و بلند مدت، مربوط می شود. رمزگردانی فرایندی است که از طریق آن اطلاعات به حافظه وارد می شوند .ذخیره کردن ،نگهداری اطلاعات در گذر زمان است و بازیابی به معنی بیرون کشیدن اطلاعات از خزانه ی حافظه است. روند ورود اطلاعات به ترتیب از حافظه حسی به کوتاه مدت و سپس بلند مدت است.  ویژگی های هریک از حافظه ها به فهم این مطلب که چگونه اطلاعات راکسب و یا فراموش می کنیم کمک می کند:

اولین حافظه ما ،حافظه ی حسی است که در آن اطلاعات از طریق حواس دریافت می شوند ، اگر به این اطلاعات توجه نشود د رعرض کمتر از نیم ثانیه محو و از بین می رود و هرگز وارد حافظه ی کوتاه مدت نمی شوند مثل زوانی که بدون دقت و توجه به تماشای فیلم می پردازیم و بعد هرچه به حافظه ی خود فشار می آوریم چیزی از فیلم به خاطر نداریم. اطلاعاتی که وارد حافظه کوتاه مدت شدند ازطریق رمز شنیداری رمزگردانی و با تکرار و تمرین  د رعرض کمتر از سی ثانیه ، وارد حافظه ی بلند می شوند و برای تمام عمر در آنجا باقی می مانند . علل فراموشی اطلاعات از حافظه ی کوتاه مدت دو ویزگی مهم آن است. از آنجایی که مدت نگهداری اطلاعت در این حافظه سی ثانیه است اطلاعاتی که در این مدت تکرار و تمرین نشوند از بین می روند و هرگز وارد حافظه ی بلند مدت نمی شوند . و نیز از  انجایی که کنجایش این حافظه خیلی کم است یعنی به اندازه 5الی 9 عدد است . باید اطلاعات وارد شده خارج شوند تا اطلاعات دیگری وارد شوند . به این پدیده ، جانشینی اطلاعات می گویند .  بنابراین باید با تکرار و تمرین آنها را وارد حافظه بلند مدت کنیم و از این طریق از زوال اطلاعات جلوگیری نماییم. باید به خاطر داشته باشیم که حافظه ی کوتاه مدت مهمترین حافظه ی ماست و به عنوان ایستگاه اطلاعاتی عمل می کند. اطلاعاتی که وارد حافظه ی بلند می شوند  از طریق رمز معنایی رمزگردانی و برای تمام عمر در آن باقی مانده و هر گز فراموش نمی شوند  .بلکه ممکن است در یکی از فرایند های ورود ،رمزکردانی و بازیابی اطلاعات به هریک از حافظه ها دچار مشکل شده باشیم .

برای اینکه به حافظه ی خود کمک کنیم به روش های زیر عمل کنیم :

توجه :برای آغاز فرایند رمزگردانی حافظه ،افراد ناگزیرند به اطلاعات توجه کنند زیرا در برندارنده ی تمرکز و تاکید بر منابع ذهنی است. یک مهارت مهم در ایجاد توجه انتخابی عمل کردن است .توجه ماهیت انتخابی دارد زیرا منابع مغزی محدود است . همچنان که که معلم برای تکمیل تکلیف آموزش هایی را به دانش آموزان ارائه می کند ،آنها باید به آنچه او می گویند توجه کنند و با صحبت کردن با دیگر دانش آموزان دچار حواس ÷رتی نشوند.بنابراین دانش آموزانی که می خواهند برای شرکت در آزمون  آماده شوند باید به مطالب درسی و آنچه می خواهن مطالعه کنند به طور انتخابی توجه کنند و محرک دیگری نظیر صدای تلویزیون را نادیده گرفته ،حذف نمایند.

برای جلوگیری از حواس پرتی در کلاس درس و ایجاد تمرکز حواس دانش آموزان سعی نمایند در ریف های جلوی کلاس بنشینند تا محرک های مزاجم مانع تمرکز حواس آنمان نشود .

همچنین  در کلاس درس برای یادگیری بهتر و انتقال اطلاعات به حافظه یادداشت بردای نمایند و از طریق  یادداشت برداری فعال و سوال پرسیدن از معلم شان به حافظه ی خود کمک کنند.

موضوع مهم دیگر در این رابطه این است که باید در موقع مناسب فرد قادر به جایگزینی فعالیت به فعالیت دیگر باشد و از این رو باید از توجه بر مطالب حاشیه ای بپرهیزند و به جای آن به مطالب مهم و جوانب بارز مطلب توجه نمایند.

2- تکرار یا مرور ذهنی : یکی از روشهای بسیار مهم جهت ورود اطلاعات به حافظه ی کوتاه مدت که مهمترین حافظه ی ماست ،تکرار وتمرین مطالب آموخته شده است . و ما از این طریق می توانیم به تقویت حافظه ی کوتاه مدت خود کمک نمائیم.مرور ذهنی تکرار آگاهانه ی  اطلاعات در طول زمان برای افزایش پایداری آنها در حافظه است . ما می توانیم  زمانی که مطلب را مطالعه می کنیم یکبار تکرار نمائیم یا یادداشت یرداری کنیم و از این طریق باعث تکرار و ماندگاری آن در حافظه ی کوتاه مدت  و انتقال آن به حافظه ی بلند مدت شویم .

3- تقطیع یا گروه بندی :فرایند تقطیع بیشتر برای ارتقاء حافظه ی کوتاه مدت است زیرا گنجایش حافظه ی کوته مدت بسیار کم و زمان نگهداری اطلاعات هم بیشتر از سی ثانیه نیست . بنابراین برای جلوگیری از زوال اطلاعات و فراموشی مطلب  ،یک راهبرد مفید، سازماندهی اطلاعات در حافظه ی است که در آن اطلاعات در واحدهایی گروهبندی می شوند و تحت عنوان واحدهای منفرد به خاطر آورده می شوند. همچنین از این روش می توان انبوهی از اطلاعات را از طریق دسته بندی کردن در گروههای بزرگتر ، قابل کنترل و معنادار نمود و فرا گرفت .

4-پردازش عمیق : به دنبال کشف اینکه افراد در رمزگردانی  اطلاعات در حافظه ی بلند مدت نیست . فرگوس گریک و رابرت لوکهارت .روش پردازش عمیق را برای ماندگاری بیشتر اطلاعات در حافظه پیشنهاد کرد. آنان معتقدند وقتی اطلاعات به شیوه ی معنی داری تحت عناوین معنی آنها مورد پردازش قرار می گیرند ،بهتر به خاطر سپرده ،نگهداری می شوند.

5-بسط :از دیدگاه روانشناسان هنگامی که افراد در رمزگردانی اطلاعات از بسط استفاده می کنند  به حافظه ی خود کمک می کنند.  برای این منظور بهتر است مفاهیم را با مثال و ارتباط آن با مسائل روزمره و رویدادهای گذشته به خاطر بسپاریم و رمزگردانی کنیم . به عنوان مثال هنگامی که مفهوم انصاف را فرا می گیریم اگر آن را با مثال های شخصی در مورد برابری ها و نابرابری هایی که خود تجربه کردهایم مطرح کنیم احتمالا زمان یادآوری آن مطلب، بهتر به یاد می آوریم. بنابراین هرچه شخصی اطلاعات بیشتری را بسط دهد  به همان نسبت اطلاعات بیشتری را ذخیره خواهد کرد و هرچه اطلاعات بیشتری را ذخیره کند ،آسانتر موارد را به حافظه  سپرده شده را از دیگر موارد متمایز خواهد کرد. یکی از روش های دیگر بسط اطلاعات ، ساختن تصاویر ذهنی از مفاهیم در ذهن است .

6-سازمان دادن : اگر هنگامی که رمزگردانی می کنیم اطلاعات را سازمانبندی نمائیم . زمان یادآوری راحت تر به خاطر آورده می شوند . برای این منظور اطلاعات را به صورت سلسله مراتب و از کل به جز سازمان داده یا عنوان بندی نمائید و سپس توضیحات مربوط به هر عنوان را مطالعه نمائید.

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :